Investice do vzácných sběratelských předmětů

Náhradní platidla z roku 1962


 

V některých státech a v některých dobách mají emitenti peněz (zpravidla stát zastoupený ministerstvem financí a centrální banka) připravena tzv. náhradní platidla, kterými je v relativně krátké době možné nahradit stávající obíhající platidla.

Důvody použití náhradních platidel mohou být různé, ale většinou souvisí se závažnou politickou událostí, jakou je válečnů konflikt nebo jeho hrozba a proto náhradní platidla bývají také zjednodušeně označována jako "mobilizační peníze". Důvodem použití však může být také závažná ekonomická událost (peněžění reforma), rozsáhlé napadení určitého platidla paděláním, vyvolávající nedůvěru k platidlu, živelná událost nebo rozsáhlá trestná činnost (odcizení velkého množství platidel či polotovarů na jejich výrobu).

Náhradní platidla mohou být v zásadě připravena ve dvou stupních, a to pčipravené k emisi nebo připravené k výrobě. Jestliže jsou platidla připravená k emisi, znamená to, že je v případě mincí naraženo a v případě papírových platidel natištěno dostatečné množství kusů, jejichž emitováním je možné v době několika dní nebo i několika hodin připravit výměnu dosavadních platidel. Jestliže jsou platidla připravené k výrobě, znamená to, že jsou připraveny výrobní polotovary a výroba platidla může být zahájena během několika dní nebo i hodin. Tato doba závisí na stupni rozpracovanosti výrobních polotovarů. Při nižším stupni rozpracovanosti mohou být např. připraveny jen prvotní nástroje (redukce, popř. i matrice a punce) mincí nebo prvotní tiskové podklady (kresby, rytiny, filmy) papírových platidel, přičemž různě mohou být rozpracovány i materiály (mincovní kov, plechy, střížky, papír, barvy). Při vyšším stupni rozpracovanosti mohou bůt rozmnožena pracovní razidla a ražební kruhy a vyrobeny střížky mincí, vyrobeny tiskové formy nebo i rozmnoženy tiskové desky a připraven papír a barvy papírovůch platidel.

Náhradní platidla jsou obvykle připravována za značného stupně utajení relativně úzkou skupinou zástupců emitenta a výrobce. Svůj účel splní, jestliže jsou vydána do penžěního oběhu, aniž se možná dozvíme, že se původně jednalo o náhradní platidla. Mnohdy však zůstávají nevydána, neboť potřeba jejich emise nenastala. Mohou pak svoji náhradní funkci plnit i nadále, pokud však formálně (název státu, státní symboly, název emitenta) nebo technicky (ochranné prvky) nezastarají. Zastaralá náhradní platidla musí být nahrazena novými a platidla starší emise pak mohou být zničena. Přitom přichází v úvahu jejich odtajnění a v případě dostatečné zásoby případně i realizace na sběratelském trhu.

Náhradní platidla byla připravena také v Československu a jejich použití přicházelo v úvahu od jejich vzniku v roce 1961 do rozpadu společného státu v roce 1992. Jedná se o státovku 1 Kčs a bankovky Státní banky československé 10,50,100 a 500 Kčs s letopočtem 1962. Z hlediska stupně přípravy se jedná o platidla pouze připravená k výrobž, neboť jejich sériová výroba nebyla nikdy zahájena. Ostatní dostupné informace jsou uvedeny v popisech.

Po zániku Československa a téměř čtyřiceti letech od jejich vzniku jsou náhradní platidla z roku 1962 formálně i technicky zastaralá, nepoužitelná a nezneužitelná. Proto Česká národní banka přistoupila ke zrušení přísného utajení ke dni 30. října 1998. Sběratelská realizace je bohužel vyloučena, neboť v ČNB je k disposici jediná sada oboustranných nátisků na "bankovkovém" papíru a navíc jeden exemplář 10 Kčs resp. dva exempláře 50 a 500 Kčs jednostranných nátisků na "ceninovém" papíru. Další nejvýše dva exempláře každé nominální hodnoty pak mohou být společně s tiskovými podklady uloženy v archivu Státní tiskárny cenin.

V České národní bance není v současné dobé časově ani technicky moěné prohledat archivní materiály a pokusit se zjistit o tžchto náhradních platidlech více. Berme proto tento příspěvek jen jako prvotní informaci o jejich existenci a fyzické podobě.

Poznámky k popisům.

Rozměr: Platidla byla oříznuta na Rozměr podstatně přesahující tiskový obrazec a zapaspartována, uvádíme proto rozměr předpokládaný podle ořezových značek.
Papír: 1 Kčs byla vytištěna na "bankovkový" papír, používaný k tisku československých státovek a bankovek od roku 1953, 10, 50, 100 a 500 Kčs na "bankovkovů" papír, používanů k tisku československých bankovek od roku 1958, existují též jednostranné nátisky některých nominálních hodnot na "ceninový" papír.
Líc / Rub: Uvádíme stručně popis líce a rubu včetně barevného provedení a použitých tiskových technik (celá emise byla koncipována pro tisk s plochy, pouze na číslo měl být pravděpodobně použit tisk z výšky).
Ochranné prvky: Kromě vodoznaku a ochranných vláken neobsahují papír ani barvy žádné další ochranné prvky.
Číslování: 1 Kčs má sérii tištěnou tiskem s plochy v jedné operaci s hlavním tiskovým obrazcem a nemá číslo, 10, 50, 100 a 500 Kčs mají číslování ručně nakreslené pouze pro ilustraci, předpokládáme sérii tištěnou tiskem z plochy v jedné operaci s hlavním tiskovým obrazcem a číslo tištěné tiskem z výšky.
Podpis: Žádné platidlo nenese v duchu československé praxe od roku 1953 podpisy ministra financí resp. funkcionářů emisní banky.
Autor: Autory uvádíme u platidel, jež jsou jmény autorů signována nebo je lze vyvodit z obecně známých skutečností (líc 10 Kčs), u nesignovanůch platidel (1 Kčs, rub 10 a 50 Kčs) se o vyvození autorů podle stylu provedení nepokoušíme.
Tisk: Všechna náhradní platidla technicky připravila a vytiskla Státní tiskárna cenin, Praha.

Popis platidel

Náhradní státovka 1 Kčs s letopočtem 1962

Rozměr (předpoklad): 107x50 mm
Papír: tzv. přírodní odstín, vodoznak negativní průbžěný (ve sbžratelské praxi tzv. hvězda v kruhu, typ 102), viditelná ochrannávlákna.
Líc: na okraji série, v rozích čtyřikrát se opakující nominální hodnota 1, v rámci s gilošovou kompozicí text STÁTOVKA ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY / STÁTOVKA ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, nominální hodnota 1, v rámcích text JEDNA KORUNA / ČESKOSLOVENSKÁ / PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ, FALŠOVANIE SA TRESCE, letopočet 1962, pod rámcem firma výrobce STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA. Barva červená, tisk z plochy.
Rub: v rámci s gilošovou kompozicí text ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA, státní znak ČSSR se dvěma lipovými ratolestmi, dvakrát se opakující nominální hodnota 1, v rámcích textůy ŠTÁTOVKY S KRYTÉ CELÝM MAJETKOM ČESKOSLOVENKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY. URADY, PODNIKY A INÉ ORGANIZÁCIE A OSOBY SU POVINNÉ ICH PRIJIMAŤ KU / VŠETKÝM PLATBÁM PODĽA VYZNAČENEJ HODNOTY, STÁTOVKY JSOU KRYTY VEŠKERÝM MAJETKEM ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY. URADY, PODNIKY A INÉ ORGANIZÁCIE A OSOBY SU POVINNÉ ICH PRIJIMAŤ KU / VŠETKÝM PLATBÁM PODĽA VYZNAČENEJ HODNOTY. Barva červená, tisk z plochy.
Číslování: série označená SÉRIE skládající se ze sériového písmene a tří sériovůch čísel, barva červená, tisk z plochy (tištžno v jedné operaci s hlavním tiskovým obrazcem), bez čísla.
Autor: neuveden.
Tisk: Státní tiskárna cenin, Praha.

 

Náhradní bankovka SBČS 10 Kčs s letopočtem 1962
Rozměr (předpoklad): 126x61 mm
Papír: tzv. přírodní odstín, vodoznak pozitivní próbžěnů (ve sbžratelskŽ praxi tzv. hvžzda v listu, typ 113), viditelná ochranná vlákna.
Líc: na okraji nominální hodnota 10, sŽrie a číslo, text FALŠOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODLA ZÁKONA, v rámci s gilošovou kompozicí v rozích čtyřikrát se opakující nominální hodnota 10, text BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ / v rámci DESAŤ KORŮN / ČESKOSLOVENSKÝCH, letopočet 1962, pod rámcem firma vůrobce ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENIN, PRAHA. Barva hnždá a okrová, tisk z plochy.
Rub: na okraji státní znak ČSSR, nominální hodnota 10, text BANKOVKY SŮ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÍMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ, v rámci s gilošovou kompozicí v rozích čtyřikrát se opakující nominální hodnota 10, v rámci text DESAč KORŮňN / ČESKOSLOVENSKÝCH, nominální hodnota 10 s opakujícím se pozitivním mikrotextem 10 DESAč KORňN. Barva hnždá a okrová, tisk z plochy.
Číslování: pouze pro ilustraci, ručnž nakreslenŽ, sŽrie označená S. skládající se ze sŽriovŽho písmene a dvou sŽriovůch čísel, barva hnždá (předpokládanů tisk s plochy v jednŽ operaci s hlavním tiskovům obrazcem), číslo šestimístnŽ (ve sbžratelskŽ praxi tzv. secesní malů, typ 1a4), barva červená (předpokládanů tisk z vůšky).
Autor: neuveden, návrh líce Bedřich Fojtášek, liniovů přepis líce Jaroslav Houštžk (upravená nevydaná státovka 10 Kčs "B" s datem 25.śnora 19535).
Tisk: Státní tiskárna cenin, Praha.

 

Náhradní bankovka SBČS 50 Kčs s letopočtem 1962

Rozměr (předpoklad): 140x66 mm
Papír: tzv. přírodní odstín, vodoznak pozitivní próbžěnů (ve sbžratelskŽ praxi tzv. hvžzda v listu, typ 116), viditelná ochranná vlákna
Líc: na okraji nominální hodnota 50, série a číslo, text PADĚLÁNEI BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA, portrŽt dívky ("Anna Proletářka") a pohled na horu Űíp, nominální hodnota 50, text BANKOVKA STÁTNÉ BANKY / ČESKOSLOVENSK? / PADESÁT / KORUN / ČESKOSLOVENSKřCH, letopočet 1962, pod obrazcem jmŽna autoró a firma vůrobce K.SVOLINSKř DEL. STÁTNÉ TISKÁRNA CENIN, PRAHA L. JIRKA SC. Barva fialová a oraněová, tisk z plochy.
Rub: na okraji nominální hodnota 50, text BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÉ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ, v rámci s gilošovou kompozicí v rozích čtyřikrát se opakující nominální hodnota 50, státní znak ČSSR, text PADESÁT / KORUN / ČESKOSLOVENSKÝCH. Barva fialová a oranŽová, tisk z plochy.
Číslování: pouze pro ilustraci, ručnž nakreslené, série označená S, skládající se ze sériového písmene a dvou sériových čísel, barva fialová (předpokládaný tisk z plochy v jedné operaci s hlavním tiskovým obrazcem), číslo šestimístné (ve sběratelské praxi tzv. secesní malé, typ 1a7), barva červená (předpokládaný tisk z výšky).
Autoři: návrh líce Karel Svolinsků, liniovů přepis líce Ladislav Jirka (upravená nevydaná bankovka SBČS 100 Kčs "C" s datem 24.října 1958).
Tisk: Státní tiskárna cenin, Praha.

 

Náhradní bankovka SBČS 100 Kčs s letopočtem 1962

Rozměr (předpoklad): 152x70 mm
Papír: tzv. přírodní odstín, vodoznak pozitivní průbžěný (ve sbžratelské praxi tzv. hvězda v listu, typ 119), viditelná ochranná vlákna.
Líc: na okraji nominální hodnota 100 s opakujícím se pozitivním mikrotextem 100, sŽrie a číslo, text PADťLÁNę BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA, sovžtsků voják a československů partyzán s kyticí šeříku a zbranžmi tisknoucí si ruce, na giloši text STÁTNę BANKA / ČESKOSLOVENSKÁ / STO / KORUN / ČESKOSLOVENSKÝCH, letopočet 1962, podstavec s kompozicí kvžtin, pod obrazcem jmŽna autoró a firma vůrobce C.BOUDA DEL. STÁTNÉ TISKÁRNA CENIN, PRAHA J.SCHMIDT SC. Barva tmavozelená, svžtlezelená, fialová, červená, tisk z plochy.
Rub: na okraji nominální hodnota 100, text BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÉ BANKY ČESKOSLOVENSK?, v rámci s gilošovou kompozicí panorama Malé Strany a Hradčan s Karlovům mostem, státní znak ČSSR na lipovůch snítkách, text 100 STO KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH 100, pod obrazcem jména autoró J.LIESLER DEL. L.JIRKA SC. Barva tmavozelená, světlezelená, tisk z plochy.
Číslování: pouze pro ilustraci, ručnĚ nakreslenÉ, série označená S, skládající se ze sériového písmene a dvou sériovůch čísel, barva tmavozelená (předpokládanů tisk s plochy v jedné operaci s hlavním tiskovům obrazcem), číslo šestimístné (ve sbžratelské praxi tzv. secesní malé, typ 1a10), barva červená (předpokládaný tisk z výšky).
Autoři: návrh líce Cyril Bouda (upravenů nerealizovanů návrh 50 Kčs vzoru 1964 z roku 195611), liniovů přepis Jindra Schmidt, návrh rubu Josef Liesler (upravenů nerealizovanů návrh 100 Kčs vzoru 1961 z roku 195612), liniovů přepis Ladislav Jirka.
Tisk: Státní tiskárna cenin, Praha.

 

Náhradní bankovka SBČS 500 Kčs s letopočtem 1962

Rozměr (předpoklad): 165x74 mm
Papír: tzv. přírodní odstín, vodoznak pozitivní próbžěnů (ve sbžratelské praxi tzv. hvžzda v listu, typ 1113), viditelná ochranná vlákna.
Líc: na okraji nominální hodnota 500, série a číslo, text FALáOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODĽA ZÁKONA, v rámci s gilošovou kompozicí text BANKOVKA áTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ, portrét traktoristky částečnž zleva s volantem v ruce, obilné pole v hornaté krajinž s kombajnem a traktorem, na giloši text PETSTO / KORŮN / ČESKOSLOVENSKÝCH, letopočet 1962, pod rámcem jména autoró a firma vůrobce MÁRIA MEDVECKÁ DEL. áTÁTNA TLAČIAREĹ CENIN, PRAHA LADISLAV JIRKA SC. Barva fialová, okrová, modrá, červená, tisk z plochy.
Rub: na okraji státní znak ČSSR, nominální hodnota 500, text BANKOVKY SŮ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ, v rámci s gilošovou kompozicí čtyři pracovníci pohlíěející na rozestavžnou přehradu, text PETSTO KORŮN ČESKOSLOVENSKÝCH, pod obrazcem jména autoró CTIBOR BELAN DEL. JAN MRÁČEK SC. Barva fialová, okrová, tisk z plochy.
Číslování: pouze pro ilustraci, ručnž nakreslené, série označená S. skládající se ze sériového písmene a dvou sériovůch čísel, barva fialová (předpokládanů tisk s plochy v jedné operaci s hlavním tiskovům obrazcem), číslo šestimístné (ve sbžratelské praxi tzv. secesní malů, typ 1a14), barva červená (předpokládanů tisk z vůšky).
Autoři: návrh líce Mária Medvecká (upravenů nerealizovanů návrh nerealizované 500 Kčs "B" z roku 195115), liniovů přepis Ladislav Jirka, návrh rubu Ctibor Belan (upravenů nerealizovanů návrh nerealizované 500 Kčs "B" z roku 195216), liniovů přepis Jan Mráček.
Tisk: Státní tiskárna cenin, Praha.

 

Jaroslav Moravec
 1. Nátisky první nominální hodnoty předány Státní tiskárnou cenin Státní bance československé 30.prosince 1961 a nátisky poslední nominální hodnoty na bankovkovém papíru 6. září 1962.
 2. Bajer, J.: Papírová platidla Československa 1919-1993, České republiky, Slovenské republiky 1993-1999, Elektris Jindřich Holna Praha 1999,s. 23.
 3. Bajer, s. 23.
 4. Bajer, s. 25.
 5. Bajer, s. 151; Moravec, J.: Nevydané státovky a bankovky tzv. emise C II, Merkur Revue 5/1999, Filatelie Klim Brno 1999, s. 16.
 6. Bajer, s. 23.
 7. Bajer, s. 25.
 8. Bajer, s. 148; Moravec, s. 16Đ17.
 9. Bajer, s. 23.
 10. Bajer, s. 25.
 11. Němečková, V., Pekárek, J., áóla, J.: Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988, Muzeum východních Čech, Státní banka československá, Česká numismatická společnost, Hradec Králové 1991, s. 33.
 12. Němečková, Pekárek, Šůla, s. 37.
 13. Bajer, s. 23.
 14. Bajer, s. 25.
 15. Nžmečková, Pekárek, Šůla, s. 31.
 16. Nžmečková, Pekárek, Šůla, s. 31
the cart

Your cart is empty.

new items

Jubilejní Svatováclavský 1 dukát 2015 prvoražba návrhu Josefa Šejnosty z r. 1923, číslo 240, odvědčení o ryzosti z...
Price: 819,00 EUR
[NU15171]
show »
sada 8ks pamětních mincí 2000 Kč Deset století architektury ve společné etui, mimo dvou prvních mincí, certifikáty,...
Price: 4.875,00 EUR
[NU15169]
show »
2 Pesos 1920, KM 461
Price: 101,40 EUR
[NU15164]
show »
2 Pesos 1945, 1,67g
Price: 101,40 EUR
[NU15165]
show »

PROVENANCE ARCHIVE

Let Ex-Numis find Provenances
for your Ancient Coins:

partners

Künker - representation

daily gold charts

rarities from our offer


buy        the view

PCGS DEALER