Investice do vzácných sběratelských předmětů
Numfil
uživatel: nepřihlášen registrace přihlásit zapomněli jste heslo?

Terms and conditions

Reklama?ní ?ád

1.    V p?ípad? doru?ení objednaného zboží prost?ednictvím ?eské pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady zp?sobené p?epravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nep?evzít. O p?ípadném poškození zboží b?hem p?epravy je kupující povinen neprodlen? informovat také prodávajícího

2.   Vznikne-li na zboží dodaném tímto internetovým obchodem reklamovatelná vada, m?že kupující uplatnit reklamaci e-mailem na adrese info@numfil.com.

3.    Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, ?íslo objednávky, ?íslo da?ového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. P?evzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.

4.   Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklama?ního ?ádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, p?edevším o tom, kam má kupující vadné zboží doru?it (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

5.   Náklady na dopravu do servisního st?ediska hradí kupující. Náklady na p?epravu reklamovaného zboží zp?t ke kupujícímu hradí prodávající.

6.   V p?ípad?, že je zboží pot?eba poslat zp?t prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V p?ípad?, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárok?m p?epravy. Kupující bere na v?domí, že v p?ípad? nedostate?n? chrán?ného zboží p?i p?eprav? nemusí být reklamace uznána.

7.   V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními p?edpisy platnými v ?R, bude oprávn?ná reklamace ?ešena opravou, vým?nou zboží ?i vrácením zaplacené kupní ceny.

8.  Prodávající nep?ebírá odpov?dnost za škody vyplývající z provozu produkt?, funk?ních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejn? jako škod zp?sobených vn?jšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto p?vodu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

9. Záru?ní doba na nové zboží je 24 m?síc?, na zboží starší a použité 6 m?síc?.

10. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy s možností vrácení pen?z. Kupující zašle písemnou formou, co nejd?íve, odstoupení od smlouvy - vrácení pen?z, které musí být doru?eno ve 14 denní lh?t?, nesta?í pouhé zaslání poslední den lh?ty.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

    jméno a p?íjmení
    ?íslo objednávky
    kontakt (telefon, e-mail)
    bankovní spojení
    kopii prodejního dokladu (faktury)


V p?ípad? využití tohoto práva nám odstoupení od smlouvy písemn? zašlete na naši adresu
17. Listopadu ?.18, 669 02 Znojmo, Czech Republic.
Vrácení pen?z je možné uskute?nit jen na Sídle spole?nosti.

 

 

Ceník poštovného a balného

Poštovné a balné se ?ídí následujícím ceníkem.

Poštovné a balné se m?že zm?nit na základn? ústní dohody kupujícího a prodávajícího.

Cenné psaní

Kompletní ceník poštovného "cenné psaní" je uveden zde.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Numfil věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V přiloženém dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Nákupní košík

Váš košík je aktuálně prázdný.

nové položky

Kompl. novinova paska na casti novin do Brna vyfrank. zn. NV c. 2, NV 7 s raz. BRNO 25.12.29
Cena: 8,00 EUR
[FI3860]
zobrazit »
Sestava 19 ks celistvostí (7x RECO), zajímavé frankatury, mj. zn. č. 450 K, 451 K, velmi zajímavé, vys. kat. záznam
Cena: 40,00 EUR
[FI3868]
zobrazit »
Řád Rudé hvězdy, ČSSR, č.2673, punc Ag 900, značka výrobce Zukov, původní etue
Cena: 224,00 EUR
[FA12184]
zobrazit »
1 Kč 15.4.1919, série 005, modrá
Cena: 140,00 EUR
[NO19149]
zobrazit »

PROVENANCE ARCHIVE

Let Ex-Numis find Provenances
for your Ancient Coins:

partneři

Künker - zastoupení

ceny zlata ve světě

vzácnosti z naší nabídky


koupit        prolistovat

PCGS DEALER